Loading…

รายชื่อโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา

รหัสนักศึกษา ชื่อเรื่อง ชื่อ นักศึกษา 
580801423368 ความคาดหวังของผู้ปกครอง และ การรับรู้ความสามารถของตนเองกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน ศิริประภา ชาวัตร
 590801427637 การอบรมเลี้ยงดู กับการคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธาริณี ชุ่มเจริญ
 590801426485 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว-เก็บตัว สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์กับความฉลาดทางด้านอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต สายฝน แสนเมือง
600801483028 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสงแข เนาวบัตร
 600801485298
การอบรมเลี้ยงดู การเห็นคุณค่าในตนเอง กับสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิชญาภัค หอมนาน 
 600801485299
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพลสื่อกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ มณฑาทิพย์ จันทร
600801428559 ประสบการณ์การถูกทำโทษในวัยเด็ก การควบคุมตนเองกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิษณุ ไขว้คำ
600801483027 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมบทบาทสมมติ โรงเรียนลำผักชี กรุงเทพมหานคร สร้อยฟ้า จ่าแก้ว
600801485350 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และทัศนคติต่อการซื้อสินค้าออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน อิงตะวัน ลาโพธิ์
610801402121 ความมีวินัยในตนเอง และอิทธิพลของตัวแบบ กับพฤติกรรมการแต่งกายตามระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซูฮัยลา มาหะมิง
600801491488 สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และการเห็นคุณค่าในตนเอง กับพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กุหลาบ เพชรนภาพร
590801425766 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียน และการสนับสนุนทางการเรียนจากผู้ปกครองกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อรัญญา มากคง
610801400414 แบบการสอนของอาจารย์กับความสุขในการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นิโลบล สัตบุตร
610801402521 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และการรับรู้ผลกระทบจากสื่อสังคม ออนไลน์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สุพรรนิการ์ ผิวผ่อง
570801419509 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ธนพล ผิวเหลือง
610801401565 ทัศนคติต่อเกมออนไลน์และการคล้อยตามกลุ่มเพื่อน กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ชนาธิป ทองทั้งสาย
610801402686 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความเครียด กับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จิราภา สีทา
610801400390 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเป้าหมายในชีวิตและความภาคภูมิใจในตนเองกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธนศานต์ วงค์คํา
590801425887 บุคลิกภาพแบบเอ-บี สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครองกับการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทัดดาว สลุงโครพ
580801422793 นิสัยทางการเรียนและการสนับสนุนของผู้ปกครอง กับแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร อมราพร แสงลี
540801405044 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ก่อเกียรติ ประวัติ
600801428569 บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นุชนาฏ คงนาม
590801426647 การเห็นคุณค่าในตัวเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความแข็งแกร่ง ของจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ณัชชาเณศ คู่เคียง
540801404539

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาภา ชังชั่ว
580801423702 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อุสมัน เจะอุบง
600801428609 สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เจตคติต่อการเรียน และความคาดหวัง ของผู้ปกครองกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กฤติยาภรณ์ คำลือ
620801401715 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดชุมพร ปิยะธิดา แล่เขียว 
620801403468 เจตคติต่อการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ แรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กฤชอร กุลตังวัฒนา 
620801401715 วินัยในตนเอง และพฤติกรรรมการสอนของอาจารย์ กับพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ธราวดี ฤทธิเดช 
620801403103 การสนับสนุนทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลัลล์ลลิล เจริญสุวรรณ 
620801402994 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ของพนักงาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด มนต์สินี วิเศษคามินทร์ 
620801402493 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทางจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนัญญา จันทร์อยู่จริง 
620801402912 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเล่นกีฬา แรงจูงใจในการเล่นกีฬา กับพฤติกรรมการเล่นกีฬา ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ภูมภากร เรืองสะอาด 
620801402766 กุลนิดา มีมงคล
620801400781 เจตคติต่อการเรียนออนไลน์ การควบคุมตนเองกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID-19ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เบญจวรรณ โตใหญ่