Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
ประมวลภาพกิจกรรม คณะจิตวิทยา น้อมรำลึกบูชาครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรม คณะจิตวิทยา น้อมรำลึกบูชาครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4

โครงการ เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th