Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ
อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้ไปบรรยายเรื่อง เพิ่มการคิด พิชิตการสอน ให้กับครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้ไปบรรยายเรื่อง เพิ่มการคิด พิชิตการสอน ให้กับครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

.....

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) จ.ปทุมธานี .....

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพคณะจิตวิทยา โครงการมารู้จัก Q&A กันเถอะ

ประมวลภาพคณะจิตวิทยา โครงการมารู้จัก Q&A กันเถอะ

ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. - 12.00 น.....

อ่านเพิ่มเติม
แสดงความยินดีกับแชมป์ซีเกมส์

แสดงความยินดีกับแชมป์ซีเกมส์

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มกบ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและขอบคุณ กิ๊ฟ จงกลพรรณ กิติธรากุล นักศึกษาคณะจิตวิทยา...

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ "น้อมรำลึก...บูชาครู" คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th