Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
ประมวลภาพ โครงการน้อมรำลึกบูชาครู คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพ โครงการน้อมรำลึกบูชาครู คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.นภาพร อยู่ถาวร และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

อ.นภาพร อยู่ถาวร และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th

ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาคณะจิตวิทยา

งานวิจัยของนักศึกษาคณะจิตวิทยา