Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
คณะจิตวิทยา เปิดโลกกิจกรรม 2561

คณะจิตวิทยา เปิดโลกกิจกรรม 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยพ่อหลวง

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยพ่อหลวง

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 เข้าสู่บ้านจิตวิทยา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 เข้าสู่บ้านจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th