Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยผ่านชุมชนเกาะเกร็ด

คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยผ่านชุมชนเกาะเกร็ด

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 สาธิตการทำขนมไทย

คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 สาธิตการทำขนมไทย

......

อ่านเพิ่มเติม
นักจิตวิทยาในยุค 4G ประจำปีการศึกษา 2561

นักจิตวิทยาในยุค 4G ประจำปีการศึกษา 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาในรายวิชา จว.205 จิตวิทยาความสุข คณะจิตวิทยา ไปร่วมงานแสดงผลงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ประจำปี 2561

นักศึกษาในรายวิชา จว.205 จิตวิทยาความสุข คณะจิตวิทยา ไปร่วมงานแสดงผลงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ประจำปี 2561

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th