Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ติดอาวุธให้ลูกศิษย์

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ติดอาวุธให้ลูกศิษย์

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th