Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
ภาพบรรยากาศงาน Open House 2018 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาพบรรยากาศงาน Open House 2018 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

......

อ่านเพิ่มเติม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง คุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ

คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง คุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมอำลาสถาบันรัก ปีการศึกษา 2560

คณะจิตวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมอำลาสถาบันรัก ปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th