Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้้ผลการประเมินในระดับดี (3.57)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้้ผลการประเมินในระดับดี (3.57)

......

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงลูกวัยรุ่น

รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงลูกวัยรุ่น

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญบรรยายที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต

อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญบรรยายที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th