Loading…

อาจารย์พิเศษคณะจิตวิทยา

Faculty of psychology

Kasem Bundit University

พัฒนาตน พัฒนาคน ด้วยศาสตร์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

เพื่อสร้างสรรค์ในอุดมคติอย่างยั่งยืน

previous arrow
next arrow
Slider

   คณะจิตวิทยา มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้และการดำรงชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ด้วยความเข้าใจ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

ถ้ามีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสังคม จะสามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

อาชีพในอนาคต

นักจิตวิทยา

เจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กและเด็กพิเศษ

ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

บุคลากรด้านการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ

กิจกรรม

 

KBU Map

คณะจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาเขตพัฒนาการ
ห้อง 3220 ชั้น 2 อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3)
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร  :   0-2320-2777 ต่อ 1328

วิทยาเขตร่มเกล้า
ห้อง R2501 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา (อาคาร 2 )
60 ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร  :  0-2904-2222 ต่อ 2269

e-mail   :  [email protected]