Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ
แสดงความยินดีกับแชมป์ซีเกมส์

แสดงความยินดีกับแชมป์ซีเกมส์

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มกบ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและขอบคุณ กิ๊ฟ จงกลพรรณ กิติธรากุล นักศึกษาคณะจิตวิทยา...

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ "น้อมรำลึก...บูชาครู" คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ นักศึกษาคณะจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ (Freshy Games ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ (Freshy Games ) ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต และนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต และนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th