Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนอนุบาล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนอนุบาล

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม

......

อ่านเพิ่มเติม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดในเด็กปฐมวัย  ณ โรงเรียนลำผักชี

ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดในเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

......

อ่านเพิ่มเติม
ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2561

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th