Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องโรคจิตเวชเด็ก

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องโรคจิตเวชเด็ก

......

อ่านเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62: คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 62: คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ต้องขังหญิง (30/07/62)

อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ต้องขังหญิง (30/07/62)

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ต้องขังหญิง

อ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ต้องขังหญิง

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th

ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาคณะจิตวิทยา

งานวิจัยของนักศึกษาคณะจิตวิทยา