Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ

งานวิจัยเอนเตอร์เทนเนอร์ในองค์การ

บทความทางวิชาการ
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธั.ค. 2556

อ่านบทความ

Power Network
การครองใจคน

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 301
วันที่ 16-31 ส.ค. 2559

อ่านบทความ
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาสาขา วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาสาขา วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560...

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

...

อ่านเพิ่มเติม
นัักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star

นัักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star

เนื่องด้วยคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการติดต่อจากคุณตาล (นิตยสาร Campus Star)...

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th