Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข: กรณีศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ผลของโปรแกรมจิตศึกษาสำหรับพ่อแม่ต่อความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีลูกบกพร่องทางสติปัญญา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ
อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการประสานความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดดาวเดือน ตัวแทนดาวเดือนคณะจิตวิทยา

ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดดาวเดือน ตัวแทนดาวเดือนคณะจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th

ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาคณะจิตวิทยา

งานวิจัยของนักศึกษาคณะจิตวิทยา