ศิษย์เก่า

card image

นางสาววลัยพร ศรีเสวก

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาววลัยพร ศรีเสวก

ตำแหน่ง : ครูผู้นำกิจกรรม บริษัท Gymboree (จิมโบรี) สาขา พาซิโอรามคำแหง

card image

นายกิตติ หนูนา

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นายกิตติ หนูนา

ตำแหน่ง : Account Executive บริษัท True Corporations

card image

นางสาวปุริณิตย์ ศักดิ์เขียว

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวปุริณิตย์ ศักดิ์เขียว

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ ประจำเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง

card image

นายสารัช ม่วงสัมฤทธิ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นายสารัช ม่วงสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ปฏิบัติงาน ด้านการคัดกรอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

card image

นางสาวณิชกานต์ ประสาทโพธิ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาวณิชกานต์ ประสาทโพธิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาวุโส ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้าลาดกระบัง

card image

นางสาวกฤษณี วังสะวิบูลย์

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวกฤษณี วังสะวิบูลย์

ตำแหน่ง : ครูผู้นำกิจกรรม บริษัท Gymboree (จิมโบรี) สาขา พาซิโอรามคำแหง

card image

นางสาวอมลวรรณ อิ่มอาบ

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาวอมลวรรณ อิ่มอาบ

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก

card image

นางสาววริษฐา วงษ์คณานุรักษ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาววริษฐา วงษ์คณานุรักษ์

ตำแหน่ง คุณครู สถาบัน Bright up kids

card image

นางสาว สายสุดา อนุโลม

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาว สายสุดา อนุโลม

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนรักษ์วิทยา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

card image

นางสาววรัญญา ฉิมกรด

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาววรัญญา ฉิมกรด

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข62 ตวงรัชฎ์ฯ

card image

นางสาวธาริณี จันทร์หอม

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาวธาริณี จันทร์หอม

ตำแหน่ง : จัดซื้อเชื้อเพลิง, ประชาสัมพันธ์ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด

card image

นางสาวจริยา ไชยวงค์

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาวจริยา ไชยวงค์

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา คลินิกยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

card image

นางสาวลักษณวรรณ มหาโชติ

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาวลักษณวรรณ มหาโชติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Assistant HR Manager) โรงแรมไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต (บริษัทซิลค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

card image

นางสาววิลัยวรรณ สวัสดีกูล

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาววิลัยวรรณ สวัสดีกูล

ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข5 จุฬาลงกรณ์

card image

นางสาวมณฑา เมืองวงศ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวมณฑา เมืองวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

card image

นางสาวสุพัตรา มะลิ

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นางสาวสุพัตรา มะลิ

ตำแหน่ง ครูผู้สอนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

card image

นางสาวเกตุฤดี สุขเงิน

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวเกตุฤดี สุขเงิน

ตำแหน่ง HR & finance บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

card image

นายธนพล ผิวเหลือง

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นายธนพล ผิวเหลือง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาวุโส บริษัท กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ

card image

นางสาววิลาสินี นิ่มนวล

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาววิลาสินี นิ่มนวล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนงานแรงงานสัมพันธ์ บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

card image

นายยศพิชัย ใจใส

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นายยศพิชัย ใจใส

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารร้านกาแฟมวลชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

card image

นางสาวศรัณย์ญภัทร หวังโชติกุล

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวศรัณย์ญภัทร หวังโชติกุล

ตำแหน่ง Recruitment and Retention บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

card image

นางสาวผ่องศรี พิศนุ

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวผ่องศรี พิศนุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการกรุงเทพฯ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

card image

นางสาวอาภา ชังชั่ว

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวอาภา ชังชั่ว

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

card image

นายธีระวัฒน์ สันทา

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นายธีระวัฒน์ สันทา

ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระครศรีอยุธยา กระทรวงแรงงาน

card image

นางสาวพรพิมล สุดสงวน

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นางสาวพรพิมล สุดสงวน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

card image

นายมนตรี บุญสว่างวงศ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นายมนตรี บุญสว่างวงศ์

ตำแหนง ครูแนะแนว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต

card image

นางสาวพัชรีย์ พลเยี่ยม

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวพัชรีย์ พลเยี่ยม

ตำแหน่งงาน Ware house spare part (Import) Beko thai company limited

card image

นางสาววรรธตรี แสงเพชรรัตน์

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาววรรธตรี แสงเพชรรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาอโศก

card image

นางสาวสุภาพลอย ดีษะเกตุ

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวสุภาพลอย ดีษะเกตุ

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์

card image

นายณัฏฐ์พิพัฒน์ วรกุลวงศ์ษา

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นายณัฏฐ์พิพัฒน์ วรกุลวงศ์ษา

ตำแหน่ง : OED / พัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพัฒนาองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

card image

นางสาวอมรา กงเพ็ชร

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวอมรา กงเพ็ชร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารครัวดอกไม้ขาว สาขา 1 บริษัท ไอซิสอาร์ติมิส จำกัด

card image

นางสาวสร้อยสุดา ปัญญาน้ำ

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวสร้อยสุดา ปัญญาน้ำ

ตำแหน่ง : Senior Sales Executive บริษัท Designm จำกัด

card image

นางสาวอรอุมา เก้าเอี้ยน

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาวอรอุมา เก้าเอี้ยน

ตำแหน่ง : Customer Service โรงพยาบาลรามคำแหง

card image

นางสาวดารารัตน์ เมฆลอย

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาวดารารัตน์ เมฆลอย

ตำแหน่ง : Operation Data บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

card image

นางสาวพิมพ์พิทักษ์ พลพิมพ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นางสาวพิมพ์พิทักษ์ พลพิมพ์

ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา