Loading…

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3 พ.ย 2565 เวลา 9.00-11.00 น. อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน ณ ห้อง 4-0406 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 และท่านอธิการบดี พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณบดีคณะจิตวิทยา ได้กล่าวให้โอวาทเเก่นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ คณะจิตวิทยาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้ • 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและมารยาททางสังคม” • 1 พฤศจิกายน 2565 ผศ.อรรควิช จารึกจารีต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา”   • 2 พฤศจิกายน 2565 […]

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

11 ต.ค. 2565 อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” ณ ห้อง R3902 อาคารเกษมทัศนา ผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน

ผศ.อรรควิช จารึกจารีต ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานแนะแนว

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ผศ.อรรควิช จารึกจารีต ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องดอกแขม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดแสดงละครเวทีของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารร่วมสมัย ชั้นปีที่ 3 เรื่อง “กฎในการอยู่อพาร์ทเม้นท์อุดมสุข” ในการนี้มีนักศึกษาคณะจิตวิทยาร่วมแสดงด้วย

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดแสดงละครเวทีของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารร่วมสมัย ชั้นปีที่ 3 เรื่อง “กฎในการอยู่อพาร์ทเม้นท์อุดมสุข” ในระหว่างวันที่ 7-8 ต.ค. 2565 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในการนี้มีนักศึกษาคณะจิตวิทยาร่วมแสดงด้วย จำนวน 3 คน 1. นางสาวศิริรัตน์ มิเถาวัลย์ (ชั้นปีที่ 3) รับบทเป็นนางเอก 2. นายซาบีรอน สลาหมาด (ชั้นปีที่ 3) รับบทเป็นนักแสดงสมทบชาย 3. นายปฏิภาณ ปุพพโก (ชั้นปีที่ 1) รับบทเป็นนักแสดงนำชาย

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ ” ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำ “

1 ตุลาคม 2565 นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ ” ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำ ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 30 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.63 ช่องทาง Online ผ่านโปรแกรม Zoom Application วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะการเป็นผู้นำ 2. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3. เพื่อส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.443 ภาวะผู้นำและกาทำงานเป็นทีม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #จว443 #PY443 #โครงการจัดฝึกอบรม #ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำ

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษ เรื่อง “บุคลิกภาพกับการสอบสัมภาษณ์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”

27 ก.ย. 2565 (9.00-16.00 น.) อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษ เรื่อง “บุคลิกภาพกับการสอบสัมภาษณ์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิศวกรรมการบิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จำนวน 12 คน ณ ห้อง R4207 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “หนูน้อยวัยใส ใส่ใจภัยคุกคาม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำผักชี

22 กันยายน 2565 นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “หนูน้อยวัยใส ใส่ใจภัยคุกคาม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำผักชี จำนวน 50 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.86 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมไทย 2. เพื่อให้รู้แนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ 3. เพื่อให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์ 4. เพื่อให้รู้วิธีการรับมือเมื่อเจอภัยคุกคาม 5. เพื่อให้รู้เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเผชิญกับเหตุการณ์คุกคามทางเพศ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #จว307 #PY307 #โครงการจัดฝึกอบรม #หนูน้อยวัยใสใส่ใจภัยคุกคาม

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “All about อารมณ์ รู้แล้วจัดการได้” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

21 กันยายน 2565 นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “All about อารมณ์ รู้แล้วจัดการได้” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 51 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5.00 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 3. เพื่อส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการจัดการอารมณ์ตนเอง 5. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทำงานร่วมกัน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #PY307 #โครงการ #จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น #Allaboutอารมณ์รู้แล้วจัดการได้

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน ในหัวข้อ Personality Development for Smart First Jobbers

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน ในหัวข้อ Personality Development for Smart First Jobbers ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จำนวน 32 คน ณ ห้อง 242 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต