Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

นักศึกษาคณะจิตวิทยา​ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอม โดยเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19

 นักศึกษาคณะจิตวิทยา​ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต​ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอมในการหารายได้​ระหว่างที่เรียน โดยเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19 นักศึกษาคณะจิตวิทยา -น.ส.​อนันตญา​ ม่วงศรี -น.ส.อิงตะวัน​ ลาโพธิ์ -น.ส.​อรอนงค์​ กิจไธสง -น.ส.​มณฑิยา​ จั่นเพ็ชร์ -น.ส.​แสงแข​ เนาวบัตร -น.ส.​มณฑาทิพย์​ จันทร

เด็กจิตวิทยาเกษม อยู่บ้านเป็นจิตอาสา

เด็กจิตวิทยาเกษม อยู่บ้านเป็นจิตอาสา นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติการคัดกรอง COVID-19 ในโครงการจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้) ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต               #จิตอาสา #เด็กจิตวิทยาเกษม #ร่วมมือร่วมใจ #เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #โควิด19 #จิตวิทยา #เด็กเกษม63

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ในหัวข้อการจัดการความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องขังสูงอายุช่วงพบนักจิตวิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม สำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย)   วันที่ 11 มี.ค. 2563 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายสามารถ หล้าคำคง นางสาวสายฝน แสนเมือง และนายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง ร่วมจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับผู้ต้องขังชายสูงอายุ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้ เวลา 9.00-12.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการความเครียดและภาวะซึมเศร้าของผู้ต้องขังสูงอายุ   เวลา 13.00-15.00 น. ช่วงพบนักจิตวิทยา โดยจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด และทำแบบประเมินความเครียดกับแบบประเมินภาวะซึมเศร้าแก่ผู้ต้องขัง   #บริการทางวิชาการแก่สังคม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในหัวข้อการเสริมสร้างทัศนคติ และความคิดเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ และ ช่วงพบนักจิตวิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม สำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย)   วันที่ 12 มี.ค. 2563 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง นางสาวกานต์ระวี หาดกระโทก นางสาวไพลิน ยอดอย่าง นางสาวบุษกร เรียงลิลา นางสาวพัทยา พริ้งเพราะ ร่วมจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับผู้ต้องขังชายสูงอายุ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้  เวลา 9.00-12.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างทัศนคติ และความคิดเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ             เวลา 13.00-15.00 น. ช่วงพบนักจิตวิทยา โดยจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม   #บริการทางวิชาการแก่สังคม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ในหัวข้อการเสริมสร้างความเข้มเเข็งทางจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ, บทบาทเเละความรับผิดชอบต่อชุมชนเเละสังคม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม สำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย)   วันที่ 6 มี.ค. 2563 ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย) ในหัวข้อการเสริมสร้างความเข้มเเข็งทางจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ, บทบาทเเละความรับผิดชอบต่อชุมชนเเละสังคม ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ       #บริการทางวิชาการเเก่สังคม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ในหัวข้อการสร้างความสุขด้วยสติ และการเสนอเเผนการดำเนินชีวิต

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย) วันที่ 5 มี.ค. 2563 อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย) หัวข้อการสร้างความสุขด้วยสติ และ การเสนอเเผนการดำเนินชีวิต ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับพนักงานในส่วนของไลน์ผลิต

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับพนักงาน ในส่วนของไลน์ผลิต ณ บริษัท เอส.เค.โพลิเมอร์ จำกัด นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับพนักงานในส่วนของไลน์ผลิต ณ บริษัท เอส.เค.โพลิเมอร์ จำกัด ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการสันทนาการสานสัมพันธ์ (Relationship Building Activity)” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาการเรียนรู้ ได้ช่วยกันวางแผน และได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงตัวของบุคคลเองได้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง รวมถึงคนรอบข้างด้วย อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.409 พลวัตกลุ่มในองค์การ ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา​ อยู่เจริญ เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

เผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น

ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพมาร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นมีมาตรฐานเหมาะสมกับประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล    บัดนี้คณะทำงานได้จัดทำร่างมาตรฐานอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจึงเผยแพร่ร่างมาตรฐานอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับนำมาพัฒนามาตรฐานอาชีพให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป  โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ผ่านทาง  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRYCSS3j6WxJaSZqEQfkECTSWlju4ZUVQlO4oArmsVPqgJ8w/viewform?usp=sf_link ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2563

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนลำผักชี   นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนลำผักชี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด อันประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.437 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.อรรควิช จารึกจารีต เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา