Loading…

รายวิชา จว.205 จิตวิทยาเชิงบวก จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข “สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้ห่างไกลการกระทำผิด” ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

รายวิชา จว.205 จิตวิทยาเชิงบวก  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุข “สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้ห่างไกลการกระทำผิด” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12 .00 น. ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ กิจกรรมมีลักษณะเป็นการเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำพิเศษมีนบุรีและรับฟังประสบการณ์จากผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้ด้านการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท อันเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดและต้องโทษ 2) เพื่อให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันการกระทำผิด โดยทราบว่าต้องจัดการหรือควบคุมตนเองอย่างไรให้ไม่กระทำผิดกฎหมาย

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ” ให้กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ” ให้กับนักศึกษา ในรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจกีฬา (SR.204) ณ ห้อง R2423 อาคารเกษมนครามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

สโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษาปี 1 คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ในชื่อโครงการ “มารู้จัก QA กันเถอะ”

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2563 สโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษาปี 1 คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ในชื่อโครงการ “มารู้จัก QA กันเถอะ” ประธานกล่าวเปิดโครงการ ผศ.ดร.เจษฎา อังกาบสี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตวิทยา บรรยายโดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ณ ห้อง 1504 อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ #QA63 #งานกิจการนักศึกษา #งานประกันคุณภาพ

พิธีไหว้ครูคณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ในชื่อ โครงการ “น้อมรำลึก…บูชาครู”

พิธีไหว้ครูคณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ในชื่อ โครงการ “น้อมรำลึก…บูชาครู” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า   ขอบคุณภาพ จากกองประชาสัมพันธ์

ขอเเสดงความยินดีกับน้องเเนน ศิริขวัญ บรรยง นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้รับรางวัล KBU Smart Girls 2020 รองชนะเลิศอันดับ 4 และขอชื่นชม น้องต้าร์ ฐาปนพงศ์ สุจารี ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้

ขอเเสดงความยินดีกับน้องเเนน ศิริขวัญ บรรยง นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้รับรางวัล KBU Smart Girls 2020 รองชนะเลิศอันดับ 4 และขอชื่นชม น้องต้าร์ ฐาปนพงศ์ สุจารี ในการเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ด้วยค่ะ

อาจารย์นภาพร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร (ระดับ 7) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

31 ส.ค. 2563 อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร (ระดับ 7) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิง คอนเวนชั่น #บริการวิชาการ2563    

คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM คณะฯ ขอขอบพระคุณผู้ประเมิน รายนามดังนี้ 1. ผศ.ดร.มงคล หวังสถิตยวงษ์ (ประธาน) 2. ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ (กรรมการ) 3. อ.ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ (กรรมการเเละเลขานุการ) #ประกันคุณภาพ62 #QA

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ คณะจิตวิทยา ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเกษมสันนิบาต วิทยาเขตร่มเกล้า Cr.เพจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

คณบดีเเละตัวเเทนนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 Cr. KBU AII EVENT

คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คะแนนการประเมินได้ระดับคะแนน “3.95 ผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ อยู่ใน ระดับดี” หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณผู้ประเมิน รายนามดังนี้ 1. อ.ดร.กรภัค จ๋ายประยูร (ประธาน) 2. อ.ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ (กรรมการ) 3. อ.ธนวัฒน์ ดีนพเก้า (กรรมการเเละเลขานุการ) #ประกันคุณภาพ62 #QA