Loading…

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2566 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านประวัติการศึกษาไทย และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดองค์ความรู้ สืบสาน และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านระบบออนไลน์        

นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 มกราคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี . โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนอกสถานที่ และนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 228 คน

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวจิตวิทยา “Psychology Games 2022”

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวจิตวิทยา “Psychology Games 2022” วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 12 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3 พ.ย 2565 เวลา 9.00-11.00 น. อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน ณ ห้อง 4-0406 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 และท่านอธิการบดี พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณบดีคณะจิตวิทยา ได้กล่าวให้โอวาทเเก่นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ คณะจิตวิทยาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้ • 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและมารยาททางสังคม” • 1 พฤศจิกายน 2565 ผศ.อรรควิช จารึกจารีต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรยายหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา”   • 2 พฤศจิกายน 2565 […]

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

11 ต.ค. 2565 อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” ณ ห้อง R3902 อาคารเกษมทัศนา ผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน

ผศ.อรรควิช จารึกจารีต ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานแนะแนว

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ผศ.อรรควิช จารึกจารีต ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มงานแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องดอกแขม โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดแสดงละครเวทีของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารร่วมสมัย ชั้นปีที่ 3 เรื่อง “กฎในการอยู่อพาร์ทเม้นท์อุดมสุข” ในการนี้มีนักศึกษาคณะจิตวิทยาร่วมแสดงด้วย

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการจัดแสดงละครเวทีของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารร่วมสมัย ชั้นปีที่ 3 เรื่อง “กฎในการอยู่อพาร์ทเม้นท์อุดมสุข” ในระหว่างวันที่ 7-8 ต.ค. 2565 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในการนี้มีนักศึกษาคณะจิตวิทยาร่วมแสดงด้วย จำนวน 3 คน 1. นางสาวศิริรัตน์ มิเถาวัลย์ (ชั้นปีที่ 3) รับบทเป็นนางเอก 2. นายซาบีรอน สลาหมาด (ชั้นปีที่ 3) รับบทเป็นนักแสดงสมทบชาย 3. นายปฏิภาณ ปุพพโก (ชั้นปีที่ 1) รับบทเป็นนักแสดงนำชาย

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ ” ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำ “

1 ตุลาคม 2565 นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ ” ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำ ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 30 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.63 ช่องทาง Online ผ่านโปรแกรม Zoom Application วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะการเป็นผู้นำ 2. เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3. เพื่อส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.443 ภาวะผู้นำและกาทำงานเป็นทีม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #จว443 #PY443 #โครงการจัดฝึกอบรม #ก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำ