Loading…

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก

10 กันยายน 2566 เวลา 12.30-14.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 46 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร E วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมี ผศ.กิตติกร เรืองขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทและทักษะในการเข้าสังคม 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการทำงานและการเข้าสังคม

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2566”

8 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2566” ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า                                                              

สโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 เเละนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในชื่อโครงการ…มารู้จัก “Q.A.” กันเถอะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 เเละนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในชื่อโครงการ…มารู้จัก “Q.A.” กันเถอะ บรรยายโดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตยา ณ ห้องR2532 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 102 คน                                    วัตถุประสงค์ของโครงการ – เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันคุณภาพเบื้องต้น – เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการวางแผนการดําเนินโครงการ – เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาทั้ง 4 ประการ

คณะจิตวิทยา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมจัดแสดงผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

คณะจิตวิทยา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมจัดแสดงผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   โดยคณะจิตวิทยา จัดแสดงผลงาน หนังสือนิทานประกอบภาพและอักษรเบรลล์สำหรับเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการมองเห็น (ผลงานนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงาน ระบบสถานีควบคุมภาคพื้นดินดิจิตอลสําหรับอากาศยานไร้คนขับ ในงานนี้มีนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมชมผลงานและการสัมมนาที่จัดขึ้นในงานดังกล่าวด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการน้อมรำลึกบูชา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการน้อมรำลึกบูชา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.   

ประมวลภาพโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 63-65)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 63-65)” ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application    

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการเสวนา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

6 มิถุนายน เเละ 15 มิถุนายน 2566 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงที่ 1 เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” เสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะคณบดีคณะจิตวิทยา ช่วงที่ 2 เรื่อง “การเสวนาเกี่ยวกับการบริการของห้องกอดใจ (Hug & Heart @ KASEM) เสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะจิตวิทยา เเละ อาจารย์ดรุณี หนูไชยา อาจารย์ประจำศูนย์ Hug & Heart @kasem ช่วงที่ 3 เรื่อง “การดูแลนักศึกษาโดยตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา” โดย ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต คณะจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ คณะศิลปศาสตร์ […]

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละคณบดีคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส (Visiting Professor) บรรยายหัวข้อ การให้คำปรึกษาในผู้ที่มีปัญหาได้รับความรุนแรงในครอบครัว (Psychological Counseling )

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละคณบดีคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส (Visiting Professor) บรรยายหัวข้อ การให้คำปรึกษาในผู้ที่มีปัญหาได้รับความรุนแรงในครอบครัว (Psychological Counseling ) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 คน ณ ห้องตะวันออกกลาง ชั้น 5 อาคารเกษมนคราวิทยาเขตร่มเกล้า จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต