Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และคุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึงวิทยากรบรรยาย ในโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ “นักจิตวิทยาในยุคดิจิทัล”

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และคุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึงวิทยากรบรรยาย ในโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ “นักจิตวิทยาในยุคดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. จัดให้กับนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จำนวน 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง R2634M มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในองค์กรให้สำเร็จ…ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ”ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี (BITEC บางนา)

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในองค์กรให้สำเร็จ…ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ”ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี (BITEC บางนา) แบบ Onsite ในวันที่ 21 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Learning อาคารสำนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแบบ Online ผ่านระบบ Teams รวมจำนวน 74 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับสัตวแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับสัตวแพทย์และบุคลากร จำนวน 14 คน ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทพอักษร

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทพอักษร จำนวน 69 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ในวันอังคารที่ 14 และ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.437 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.อรรควิช จารึกจารีต เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

 ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาความรัก ในหัวข้อ “รู้จักและเข้าใจในความรักนักจิตวิทยา เเละเทคนิคจิตวิทยาความรักผ่านมุมมองนักจิตวิทยา”

 ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาความรัก ในหัวข้อ “รู้จักและเข้าใจในความรักนักจิตวิทยา เเละเทคนิคจิตวิทยาความรักผ่านมุมมองนักจิตวิทยา” ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 30 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เป้าหมายชัด วัดผลสำเร็จได้ด้วย OKRs” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00น. ณ โรงแรม Graph Hotel ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เป้าหมายชัด วัดผลสำเร็จได้ด้วย OKRs” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน 105 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Outward Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ

                              วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566                        เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม Graph Hotel ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Outward Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน 105 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ Growth Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ

                            วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566                                  เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ Growth Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน 105 คน ณ โรงเเรม Graph Hotel […]

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 8 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน