Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เป้าหมายชัด วัดผลสำเร็จได้ด้วย OKRs” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00น. ณ โรงแรม Graph Hotel ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เป้าหมายชัด วัดผลสำเร็จได้ด้วย OKRs” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน 105 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Outward Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ

                              วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566                        เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม Graph Hotel ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Outward Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน 105 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ Growth Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ

                            วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566                                  เวลา 9.00-16.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ Growth Mindset” ให้กับนักพัฒนาสังคม สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งปฏิบัติการ และชำนาญการ จำนวน 105 คน ณ โรงเเรม Graph Hotel […]

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 8 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2566 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านประวัติการศึกษาไทย และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดองค์ความรู้ สืบสาน และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านระบบออนไลน์        

นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 มกราคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี . โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนอกสถานที่ และนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 228 คน

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวจิตวิทยา “Psychology Games 2022”

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวจิตวิทยา “Psychology Games 2022” วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 12 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3 พ.ย 2565 เวลา 9.00-11.00 น. อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน ณ ห้อง 4-0406 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์