Loading…

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.เกษมบัณฑิต ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลัก

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.เกษมบัณฑิต ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ในวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จำนวน 13 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 8 คน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2566 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านประวัติการศึกษาไทย และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดองค์ความรู้ สืบสาน และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านระบบออนไลน์        

นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 มกราคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี . โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนอกสถานที่ และนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 228 คน

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวจิตวิทยา “Psychology Games 2022”

ประมวลภาพ กีฬาสานสัมพันธ์ชาวจิตวิทยา “Psychology Games 2022” วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 12 อาคารเกษมทัศนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการ “New Gen วัยใสกับหัวใจที่กำลังเติบโต”

14 กันยายน 2565 นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “New Gen วัยใสกับหัวใจที่กำลังเติบโต” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบึงบัว จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเติบโตเป็นเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงปัญหายาเสพติดส่งผลอย่างไร 4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะและนําขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 5. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายให้ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม 6. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําสิ่งที่ได้รับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 7. เพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้นมาบูรณาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ #PY307 #โครงการจิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น #NewGenวัยใสกับหัวใจที่กำลังเติบโต

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)

8 กันยายน 2565 ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา PY.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 50 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พิษภัยยาเสพติด

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พิษภัยยาเสพติด ให้กับ กำลังพลจากศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอว. ศอพท.) จำนวน 70 นาย ณ ห้องอุดมรังสรรค์ อาคารพาสนยงภิญโญ (ศอว. ศอพท.)