Loading…

คณะจิตวิทยา และ นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะจิตวิทยา และ นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “สื่อสารอย่างเข้าใจกับวัยต่าง GEN“ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อนำองค์ความรู้ในศาสตร์จิตวิทยา ไปให้บริการเเก่สังคม 2. เพื่อให้ผู้รับบริการทางวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนต่างวัยและการสื่อสารเชิงบวก ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 85 คน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดสัมมนาทางจิตวิทยา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา +35                  

คณะจิตวิทยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567

16 พ.ค. 2567 คณะจิตวิทยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Google Meet

นางสาวรัตนศิริ ปรีวาสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ. ชุมพร  และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

นางสาวรัตนศิริ ปรีวาสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ณ โรงเรียนละแมวิทยา อ.ละแม จ. ชุมพร  และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่อง เทคนิคในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2566 เรื่อง เทคนิคในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง R 2516 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ปริสุทธิ์ สำราญทรัพย์ (นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ) และ คุณจิตตรัตน์ ศรีวิเลิศ (นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี การจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านจิตวิทยาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการน้อมรำลึกบูชา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการน้อมรำลึกบูชา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.   

ประมวลภาพโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 63-65)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 63-65)” ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application    

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้านจิตวิทยาเกษมบัณฑิต #PSY66 9 มิ.ย. 2566 นักศึกษาคณะจิตวิทยา รหัส 66 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลัก

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.เกษมบัณฑิต ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ในวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จำนวน 13 คน