Loading…

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการน้อมรำลึกบูชา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการน้อมรำลึกบูชา คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.   

ประมวลภาพโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 63-65)” ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพโครงการ “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 63-65)” ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application    

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

โครงการเสวนา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

6 มิถุนายน เเละ 15 มิถุนายน 2566 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนา บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงที่ 1 เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา” เสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ในฐานะคณบดีคณะจิตวิทยา ช่วงที่ 2 เรื่อง “การเสวนาเกี่ยวกับการบริการของห้องกอดใจ (Hug & Heart @ KASEM) เสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะจิตวิทยา เเละ อาจารย์ดรุณี หนูไชยา อาจารย์ประจำศูนย์ Hug & Heart @kasem ช่วงที่ 3 เรื่อง “การดูแลนักศึกษาโดยตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา” โดย ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต คณะจิตวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ คณะศิลปศาสตร์ […]

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละคณบดีคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส (Visiting Professor) บรรยายหัวข้อ การให้คำปรึกษาในผู้ที่มีปัญหาได้รับความรุนแรงในครอบครัว (Psychological Counseling )

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละคณบดีคณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยนักวิจัยเยี่ยมเยือนอาวุโส (Visiting Professor) บรรยายหัวข้อ การให้คำปรึกษาในผู้ที่มีปัญหาได้รับความรุนแรงในครอบครัว (Psychological Counseling ) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 คน ณ ห้องตะวันออกกลาง ชั้น 5 อาคารเกษมนคราวิทยาเขตร่มเกล้า จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้านจิตวิทยาเกษมบัณฑิต #PSY66 9 มิ.ย. 2566 นักศึกษาคณะจิตวิทยา รหัส 66 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลัก

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.เกษมบัณฑิต ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ในวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จำนวน 13 คน

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็ก ให้กับครูผู้สอนดนตรี การแสดง และศิลปะ สถาบัน Sound Colors Studio

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็ก ให้กับครูผู้สอนดนตรี การแสดง และศิลปะ จำนวน 7 คน ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบัน Sound Colors Studio

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์: กรณีศึกษาเยาวชนผู้ถูกกระทำในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์: กรณีศึกษาเยาวชนผู้ถูกกระทำในเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)