Loading…

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้านจิตวิทยาเกษมบัณฑิต #PSY66 9 มิ.ย. 2566 นักศึกษาคณะจิตวิทยา รหัส 66 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลัก

คณะจิตวิทยา โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา และ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ม.เกษมบัณฑิต ให้บริการทางวิชาการในโครงการเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบริการวิชาการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็ง : ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การพูดอย่างมีพลังและทรงประสิทธิภาพ และการฟังอย่างลึกซึ้ง” ในวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ให้กับสัตวแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์ จำนวน 13 คน

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็ก ให้กับครูผู้สอนดนตรี การแสดง และศิลปะ สถาบัน Sound Colors Studio

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็ก ให้กับครูผู้สอนดนตรี การแสดง และศิลปะ จำนวน 7 คน ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบัน Sound Colors Studio

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์: กรณีศึกษาเยาวชนผู้ถูกกระทำในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์: กรณีศึกษาเยาวชนผู้ถูกกระทำในเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)  

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงผลการฝึกปฏิบัติงาน” ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงผลการฝึกปฏิบัติงาน” ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้อง Exhibition Hall อาคารเกษมนครา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า #PY405การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และคุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึงวิทยากรบรรยาย ในโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ “นักจิตวิทยาในยุคดิจิทัล”

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และคุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึงวิทยากรบรรยาย ในโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ “นักจิตวิทยาในยุคดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. จัดให้กับนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จำนวน 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง R2634M มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในองค์กรให้สำเร็จ…ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ”ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี (BITEC บางนา)

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในองค์กรให้สำเร็จ…ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ”ให้กับพนักงานกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี (BITEC บางนา) แบบ Onsite ในวันที่ 21 ก.พ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Learning อาคารสำนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแบบ Online ผ่านระบบ Teams รวมจำนวน 74 คน

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับสัตวแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับสัตวแพทย์และบุคลากร จำนวน 14 คน ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทพอักษร

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทพอักษร จำนวน 69 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ในวันอังคารที่ 14 และ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 11.00 น. โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.437 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.อรรควิช จารึกจารีต เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา