Loading…

นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 มกราคม 2565
เวลา 9.00-16.00 น.
นักศึกษากลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
และพิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
.
⏯โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนอกสถานที่ และนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยต่อไป