Loading…

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565

26 มกราคม 2566
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
ในโครงการ “เรียนรู้วิถีไทยผ่านพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านประวัติการศึกษาไทย และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดองค์ความรู้ สืบสาน และร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านระบบออนไลน์