Loading…

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก

10 กันยายน 2566 เวลา 12.30-14.30 น.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 46 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร E วิทยาเขตร่มเกล้า
โดยมี ผศ.กิตติกร เรืองขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ
 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้มารยาทและทักษะในการเข้าสังคม
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการทำงานและการเข้าสังคม