Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00-10.00 น.
ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง Growth Mindset ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน