Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์: กรณีศึกษาเยาวชนผู้ถูกกระทำในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกลั่นแกล้งบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์: กรณีศึกษาเยาวชนผู้ถูกกระทำในเขตกรุงเทพมหานคร

ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อสร้างสรรค์ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)