Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และคุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึงวิทยากรบรรยาย ในโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ “นักจิตวิทยาในยุคดิจิทัล”

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ และคุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึงวิทยากรบรรยาย ในโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ “นักจิตวิทยาในยุคดิจิทัล” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. จัดให้กับนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จำนวน 40 คน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง R2634M มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า