Loading…

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “หนูน้อยวัยใส ใส่ใจภัยคุกคาม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำผักชี

22 กันยายน 2565
นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “หนูน้อยวัยใส ใส่ใจภัยคุกคาม” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำผักชี จำนวน 50 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4.86
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมไทย
2. เพื่อให้รู้แนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการคุกคามและการล่วงละเมิดทางเพศ
3. เพื่อให้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นที่ตกอยู่ในสถานการณ์
4. เพื่อให้รู้วิธีการรับมือเมื่อเจอภัยคุกคาม
5. เพื่อให้รู้เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเผชิญกับเหตุการณ์คุกคามทางเพศ
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ