Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมในหัวข้อการเสริมสร้างทัศนคติ และความคิดเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ และ ช่วงพบนักจิตวิทยา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

สำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ (ผู้ต้องขังชาย)

 

วันที่ 12 มี.ค. 2563 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ได้แก่

  • นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง
  • นางสาวกานต์ระวี หาดกระโทก
  • นางสาวไพลิน ยอดอย่าง
  • นางสาวบุษกร เรียงลิลา
  • นางสาวพัทยา พริ้งเพราะ

ร่วมจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับผู้ต้องขังชายสูงอายุ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีดังนี้  เวลา 9.00-12.00 น. บรรยายให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างทัศนคติ และความคิดเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

 

เวลา 13.00-15.00 น. ช่วงพบนักจิตวิทยา โดยจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

 

#บริการทางวิชาการแก่สังคม