Loading…

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “All about อารมณ์ รู้แล้วจัดการได้” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

21 กันยายน 2565
นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) จัดโครงการ “All about อารมณ์ รู้แล้วจัดการได้” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 51 คน ผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5.00
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักการจัดการอารมณ์ตนเอง
5. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กระบวนการทำงานร่วมกัน
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ