Loading…

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

3 พ.ย 2565 เวลา 9.00-11.00 น.
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรงานสัมมนา หัวข้อ “Personality Development for ready to work การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การทำงาน” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน
ณ ห้อง 4-0406 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์