Loading…

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากร โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน”

11 ต.ค. 2565
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากร
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” ณ ห้อง R3902 อาคารเกษมทัศนา ผู้เข้าร่วมจำนวน 76 คน