Loading…

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับครูยุคใหม่”

18 พ.ย. 63 เวลา 10.00-12.00 น.
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร  อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพสำหรับครูยุคใหม่” ให้เเก่นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)ชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 4 ชั้น 12 อาคารเรียนเเละปฏิบัติการ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม