Loading…

รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการ Do Young 10 ส่งต่อ 10 สร้างเสริมศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น.
รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา เป็นวิทยากรในโครงการ Do Young 10 ส่งต่อ 10 สร้างเสริมศักยภาพการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาความสามารถและส่งต่อคุณค่าสู่สังคม
ในหัวข้อ จิตวิทยาผู้สูงอายุและการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนคร วิทยาเขตร่มเกล้า
จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต