Loading…

 ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาความรัก ในหัวข้อ “รู้จักและเข้าใจในความรักนักจิตวิทยา เเละเทคนิคจิตวิทยาความรักผ่านมุมมองนักจิตวิทยา”

 ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาความรัก ในหัวข้อ “รู้จักและเข้าใจในความรักนักจิตวิทยา เเละเทคนิคจิตวิทยาความรักผ่านมุมมองนักจิตวิทยา” ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 30 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 8.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม