Loading…

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ประจำปีการศึกษา 2565
และท่านอธิการบดี พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณบดีคณะจิตวิทยา ได้กล่าวให้โอวาทเเก่นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4
ทั้งนี้ คณะจิตวิทยาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ในหัวข้อต่อไปนี้
• 1 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น.
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและมารยาททางสังคม”
• 1 พฤศจิกายน 2565
ผศ.อรรควิช จารึกจารีต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บรรยายหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา”
 
• 2 พฤศจิกายน 2565
9.00 – 12.00 น. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก”
13.00-16.00 น. หัวข้อเรื่อง “เทคนิคในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก”
บรรยายโดย คุณวรัญญา ฉิมกรด นักจิตวิทยาศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน
• 3 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อเรื่อง “โรคทางจิตเวชเเละการประเมินสุขภาพจิต”
บรรยายโดยคุณณพิชา มากแพทย์ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

• 3 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อเรื่อง “ชี้เเจงรายละเอียดกับการฝึกปฏิบัติงานและการประเมินผลในรายวิชา”
บรรยายโดย
อ.ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข หัวหน้าสาขา เเละ ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา