Loading…

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทพอักษร

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทพอักษร จำนวน 69 คน

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา

ในวันอังคารที่ 14 และ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 9.00 – 11.00 น.
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.437 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.อรรควิช จารึกจารีต เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา