Loading…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญให้บรรยาย ทางระบบออนไลน์ ผ่าน  Microsoft teams เรื่อง “จิตวิทยาความรัก  Psychology of Love”

9 ธ.ค. 64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญให้บรรยาย ทางระบบออนไลน์ ผ่าน  Microsoft teams เรื่อง “จิตวิทยาความรัก  Psychology of Love” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโดย  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต