Loading…

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง จิตวิทยาทันสมัย…กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง จิตวิทยาทันสมัย…กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ประเด็น กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ : ความเที่ยงและความตรง  เมื่อวันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ คือ อาจารย์ลักกพัฒน์  งามเอก  ผู้ช่วยคณบดี  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.จิรภัทร  รวีภัทรกุล  อาจารย์คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายครั้งนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางจิตวิทยา ความเที่ยงของการวัด  ความตรงของการวัด  เกณฑ์ปกติวิสัยและคะเเนนมาตรฐาน  และการสร้างเครื่องมือวัดและการสร้างข้อคำถาม

ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดดาวเดือน ตัวแทนดาวเดือนคณะจิตวิทยา

   ประมวลภาพบรรยากาศการประกวดดาวเดือน  ตัวแทนดาวเดือนคณะจิตวิทยา นายซำมัค โต๊ะอาเหล็ม และ นางสาวลัลล์ลลิล เจริญสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องโรคจิตเวชเด็กสาเหตุของพัฒนาการล้าช้า

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องโรคจิตเวชเด็กสาเหตุของพัฒนาการล้าช้า ณ โรงพยาบาลมนารมย์เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. โดยมี พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชเด็ก อาทิ สมาธิสั้น ออทิสติก แอลดีฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กตามมาได้ การเข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.403 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือแนวโน้มทางจิตวิทยาตามที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง  

คณบดีคณะจิตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ปริญญาตรี : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม ปริญญาโท : กศ.ม. (การแนะแนว) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ปริญญาเอก : Ph.D. (Higher Education and counseling) University of North Texas, USA