Loading…

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน ในหัวข้อ Personality Development for Smart First Jobbers

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมตัวสู่โลกการทำงาน ในหัวข้อ Personality Development for Smart First Jobbers ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จำนวน 32 คน ณ ห้อง 242 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต