Loading…

นักศึกษา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องโรคจิตเวชเด็กสาเหตุของพัฒนาการล้าช้า

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องโรคจิตเวชเด็กสาเหตุของพัฒนาการล้าช้า ณ โรงพยาบาลมนารมย์เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น.

โดยมี พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชเด็ก อาทิ สมาธิสั้น ออทิสติก แอลดีฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กตามมาได้

การเข้าร่วมโครงการสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.403 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือแนวโน้มทางจิตวิทยาตามที่ผู้เรียนสนใจ พร้อมหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง