Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับพนักงานในส่วนของไลน์ผลิต

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับพนักงาน

ในส่วนของไลน์ผลิต ณ บริษัท เอส.เค.โพลิเมอร์ จำกัด

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับพนักงานในส่วนของไลน์ผลิต ณ บริษัท เอส.เค.โพลิเมอร์ จำกัด ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการสันทนาการสานสัมพันธ์ (Relationship Building Activity)”

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาการเรียนรู้ ได้ช่วยกันวางแผน และได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงตัวของบุคคลเองได้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง รวมถึงคนรอบข้างด้วย อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.409 พลวัตกลุ่มในองค์การ ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา​ อยู่เจริญ เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.