Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนลำผักชี

 

นักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนลำผักชี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00-12.00 น.

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด อันประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กปฐมวัย รวมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จว.437 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ผศ.อรรควิช จารึกจารีต เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา