Loading…

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข

อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา คุณวุฒิและสถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2552
ปริญญาตรี บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2547

ผลงานทางวิชาการ

ตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน

  1. อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข. (2558). เอกสารประกอบการสอน จว.402 คุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  2. อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข. (2559). เอกสารประกอบการสอน จว.406 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  3. ประณต เค้าฉิม และคณะ. (2556). เอกสารประกอบการสอน จว.100 จิตวิทยาเบื้องต้น.
    กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข ผู้เขียนร่วม บทที่ 12 พฤติกรรมทางสังคม)

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร

  1. อรรควิช จารึกจารีต, อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข และ นภาพร อยู่ถาวร. (2560). ความแตกต่างของบุคคลด้านรูปแบบการเรียนรู้. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2, กรกฏาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 66-74.
  2. ปริศนา เพชระบูรณิณ และ อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข. (2560). ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว. วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปีที่ 23 ฉบับที่ 1, มกราคม-กรกฏาคม 2560, หน้า 64-72.

วุฒิบัตร และใบรับรอง

  1. วุฒิบัตร โครงการเสวนาวิชาการ “เปิดโลกยุคใหม่ของการวิจัย: การวิจัยอนาคตการณ์” จัดโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัย
  2. Certificate of completion National research council of Thailand หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม
  3. เกียรติบัตรการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน