Loading…

เครื่องหมายของคณะและความหมาย

คณะจิตวิทยาใช้เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดังนี้

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกอบด้วย รูปอาร์ม ตรงกลางมีคบเพลิงพร้อมเปลวไฟ มีหมวกวิทยฐานะซ้อนอยู่ด้านหลังคบเพลิง ด้านขวาและด้านซ้ายของรูปอาร์ม ประดับด้วย ช่อชัยพฤกษ์ ส่วนล่างของอาร์มเป็นแถบชื่อภาษาไทย “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” และแถบชื่อภาษาอังกฤษ “KASEM BUNDIT UNIVERSITY”

  • คบเพลิง หมายถึง การดำเนินชีวิตที่มั่นคง
  • เปลวไฟ หมายถึง แสงแห่งปัญญา
  • คบเพลิงพร้อมเปลวไฟ หมายถึง ดวงประทีปส่องนำชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและความคิด
  • หมวกวิทยฐานะ หมายถึง บรรดาสรรพวิทยาการต่างๆ ที่นักศึกษาได้รับด้วยการอบรม สั่งสอนและถ่ายทอดจากอาจารย์และด้วยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำ และชี้แจงแนวทางให้ประสบผลสำเร็จ เป็นบัณฑิตผู้ทรงด้วยความรู้และสติปัญญา
  • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ช่อดอกไม้เกียรติยศที่จะเตือนใจบัณฑิตทุกคนให้กระทำแต่ความดี เพื่อเชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมิให้เสื่อมคลาย

 

 

ตราสัญลักษณ์คณะจิตวิทยา รายละเอียดดังนี้

ตราสัญลักษณ์คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ออกแบบโดยสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะจิตวิทยา สำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วย รูปวงกลมมีเครื่องหมายไซคี (Psyche) สัญลักษณ์ของวิชาชีพจิตวิทยา ซึ่งเป็นตัวอักษรกรีก (Ψ) มีลักษณะคล้ายสามง่าม และมีวงกลมล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งประดับด้วย ช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งนำมาจากเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ส่วนบนเป็นแถบชื่อคณะจิตวิทยาในภาษาอังกฤษ “PSYCHOLOGY” และส่วนล่างเป็นแถบชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ “KASEM BUNDIT UNIVERSITY”