Loading…

ผู้บริหารคณะจิตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา