Loading…

ผู้บริหารคณะจิตวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต
หัวหน้าสาขา