Loading…

ผลงานทางวิชาการ

ปีการศึกษา ผู้แต่ง ชื่อผลงาน แหล่งอ้างอิง
2564 อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
อรรควิช จารึกจารีต
สมรรถนะด้านความรู้ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในศตวรรษที่ 21 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์) ปีที่ 27 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม -ธันวาคม 2564
2564

ประณต เค้าฉิม

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความเข้มแข็งของครอบครัวในบริบทสังคมไทย วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาปีที่ 8 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2565
2564 อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
จิตรภาณุ แย้มยิ่ง (นักศึกษา)
ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครอบครัวและลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 , หน้า 1-18
2564 ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
วันวิษา บุญมา (นักศึกษา)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมด้านวิชาการและลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
2563 อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
นิศาลักษณ์ บุญไทย (นักศึกษา)
ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร วารสารจิตวิทยา ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน 2564,
2563 ประณต เค้าฉิม การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1, มกราคม 2564 หน้า 18-40
2563 ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
สมฤดี สุทธิกุล (นักศึกษา)
การศึกษาการปรับตัวต่อสภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก: กรณีศึกษาผู้มีประสบการณ์การสูญเสียในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการศิลปศาสตรประยุกต์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2,กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
2562 ประณต เค้าฉิม การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
2561 ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
เจษฎา อังกาบสี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขององค์กรแห่งความสุข: กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1/2561, มกราคม-มิถุนายน 2561