Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อคุณธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ศึกษาเเนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนบ้านครัว

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ

งานวิจัยเอนเตอร์เทนเนอร์ในองค์การ

บทความทางวิชาการ
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธั.ค. 2556

อ่านบทความ

วารสารจิตวิทยา มกบ.
ปัจจุบันขณะ

บทความทางวิชาการ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
มกราคม-ธันวาคม 2556


อ่านบทความ

Power Network
การครองใจคน

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 301
วันที่ 16-31 ส.ค. 2559


อ่านบทความ

Power Network
วินัย ปัญหาของคนไทย

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 300
วันที่ 1-15 ส.ค. 2559

อ่านบทความ

Power Network
บุคลิกภาพที่ดีของผู้นำ

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 292
วันที่ 1-15 เม.ย. 2559

อ่านบทความ

Power Network
การบริหารความเครียด

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 291
วันที่ 16-31 มี.ค. 2559

อ่านบทความ

Power Network
ความเครียดในการทำงาน

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 290
วันที่ 1-15 มี.ค. 2559

อ่านบทความ

Power Network
คุณค่าแห่งความรัก

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 289
วันที่ 16-29 ก.พ. 2559

อ่านบทความ

Power Network
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 288
วันที่ 1-15 ก.พ. 2559


อ่านบทความ

สารานุกรมศึกษาศาสตร์
มาตาพันธะ

บทความทางวิชาการ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุดลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
อ่านบทความ

วารสารวิชาการ

บทความวิจัย
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2558

อ่านบทความ

วารสารพฤติกรรมศาสตร์

บทความวิจัย
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2557
อ่านบทความ

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

บทความวิจัย
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2557
อ่านบทความ

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th