Kasem Bundit University

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ปรัชญา

  เข้าใจตน เข้าใจคน สร้างสรรค์สังคมในอุดมคติ

ปณิธาน

คณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาที่มีศักยภาพ ด้านความรู้ความสามารถ มีเจตคติและคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีต่อวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่มีคุณค่า พร้อมที่จะนำไปพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น และประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขและประสบความสำเร็จ รวมทั้งเกิดความสันติในสังคม

วิสัยทัศน์

คณะจิตวิทยาเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสังคมอนาคต สามารถนำศาสตร์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อดำรงตนในสังคม พหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมุ่งเน้นการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)

พันธกิจ

คณะจิตวิทยามีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 • ด้านการผลิตบัณฑิต
 • คณะจิตวิทยาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตซึ่งมีคุณลักษณะนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) มีทักษะการเป็นนักจิตวิทยา สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและดำรงตนในสังคมและประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสม โดยบัณฑิตของคณะจิตวิทยามีความรู้ความสามารถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นได้
  2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
  3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
  4. มีประสบการณ์เบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าด้านจิตวิทยา และสามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (PSYCHE) ดังนี้
   P - (Positive thinking) มีความคิดเชิงบวกมองโลกในแง่ดี
   S - (Spiritual) มีความคิดลึกซึ้งในด้านคุณธรรมและความดีงาม
   Y - (Young at Heart) มีชีวิตชีวา กระตือรือร้นและมุ่งมั่น
   C - (Caring) มีจิตใจห่วงใย และพร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษา
   H - (Healthy) เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
   E - (Empathy) เป็นผู้ที่เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

 • ด้านการวิจัย
 • คณะจิตวิทยาส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยด้านจิตวิทยา เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายในการทำงานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

 • ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
 • คณะจิตวิทยากำหนดให้การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์คณะวิชา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำให้สามารถไปบริการทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ตรง ความต้องการของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานวิชาชีพ ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 • ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • คณะจิตวิทยาให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้วิธีการทางจิตวิทยามามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป


สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th