Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2566”

8 กันยายน 2566
ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 2566”
ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า